Dyspraxie Dcd Boeken

DCD-hulpgids voor leerkrachten

Achtergrond en adviezen bij de motorische coördinatiestoornis. Eelke van Haeften geeft niet alleen duidelijk weer wat DCD is, wat de achtergronden zijn en waarom kinderen met DCD verschillen, een aanzienlijk deel van het boek is gewijd aan heldere adviezen en handvatten voor het kind met DCD.’ Dr. Charles Njiokiktjien, Kinderneuroloog en psychiater.Meer dan ooit krijgen leerkrachten te maken met zorgleerlingen. Het is, zeker in het kader van Passend Onderwijs, de taak van leerkrachten om al deze kinderen met hun individuele behoeften op een passende manier les te geven. Onder de zorgleerlingen valt ook het zogenaamde onhandige kind. Het kind dat zich minder vanzelfsprekend kan bewegen en daardoor wordt belemmerd in het spelen, leren of zichzelf verzorgen. Het kind dat veel extra moeite en energie moet opbrengen voor vaardigheden die zijn of haar klasgenoten automatisch lijken te ontwikkelen. Het gaat hier over de leerlingen met DCD, Developmental Coördination Disorder, een stoornis in de motorische coördinatie.Als je bedenkt dat ongeveer 6% van de kinderen op de basisschool DCD heeft, heeft iedere school wel een aantal van deze leerlingen. Per klas van 30 leerlingen komt dat neer op één of twee kinderen. Om een leerling met DCD adequaat te kunnen begeleiden in de klas, heeft een leerkracht meer achtergrondinformatie over de stoornis nodig. In de DCD-Hulpgids voor leerkrachten wordt deze informatie op een heldere manier beschreven en toegelicht met veel voorbeelden uit de praktijk. De praktische adviezen voor algemene en meer specifieke situaties worden als mogelijk helpende ideeën aangereikt, met als doel dat het kind met DCD positievere resultaten kan behalen op de schoolse vaardigheden.

Informatie:
Auteur: Eelke van Haeften
Omvang: 128 pagina’s
ISBN: 9789077671535
Uitgeverij : Pica
Links:
Dcd/Hulpgids voor leerkrachten

DCD ? Snap dat dan !

Een (ver)werkboek voor kinderen tot 12 jaar.  Dit boek gaat over DCD. Dat zijn de eerste letters van de Engelse woorden. Developmental Coordination Disorder.  Het gaat over het (niet goed) kunnen sturen van de bewegingen van je lijf. In dit boek wordt uitgelegd wat DCD is en hoe je ermee om kunt gaan. Het is ook een (ver)werkboek. Je kunt ermee aan de slag gaan. Daarna weet je beter wat DCD voor jou betekent. Het boek kan je ook helpen om aan andere mensen uit te leggen wat DCD is. Het boek is 23 x 16 cm. Het heeft 23 stevige bladzijden. Het is ongeveer 1 cm dik en in spiraal gebonden.  Het boek wordt gesloten met een schoenveter (Het strikken van veters wordt vaak genoemd als voorbeeld van een ingewikkelde vaardigheid voor kinderen met DCD). Het is een rustig en vrolijk boek met grappige tekeningen. Het boek geeft een heldere uitleg over wat DCD is. Omdat ieder kind met DCD zijn persoonlijke mix van kenmerken heeft is ook gekozen voor een werkboekvorm. In het boek kan een kind zelf met potlood aangeven (en uitgummen) welke kenmerken van DCD voor hem op dat moment lastig zijn. Er is ruimte voor een tekening of om foto’s te plakken, bijvoorbeeld van de therapie. Men krijgt een actueel en genuanceerder beeld van de DCD-kenmerken van dit kind. Zo onstaat er meer begrip voor DCD in het dagelijkse leven van het kind. De onzichtbare kenmerken van DCD worden hiermee zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Dat is belangrijk voor het kind zelf en zeker ook voor de omgeving. Meenemen naar opa en de juf!. Er is een draaischijf in opgenomen met de “stop-denk-doe en checkstrategie”. Deze is gebaseerd op de Canadese COOPmethode (Polatajko e.a). Het Tip-Top-Tijd model is ontwikkeld vanuit de praktijk door M.Vollenhoven.

Informatie:
Auteur: Slootman E & Vollenhoven H.M.
Omvang: 30 pagina’s
ISBN: 9789081546119
Uitgeverij : De Pedagoog / Makke Vollenhoven
Links:
Dcd snap het dan !
Dcd snap het dan !

DCD Survivalgids De

Niet iedereen kent DCD, en wie het heeft wil er graag meer over weten. Deze gids geeft een duidelijk beeld van DCD, zowel voor wie DCD heeft als voor wie er mee te maken krijgt. In het eerste hoofdstuk wordt verteld wat DCD is, bij wie het voorkomt en hoe het komt dat je het hebt, wat de kenmerken zijn en hoe je kunt merken dat je het hebt. Het volgende hoofdstuk gaat dieper in op de gevoelens: hoe voel je je daarbij, wat denken de anderen en word je erom gepest. Hoofdstuk 3 laat weten waar je hulp kan zoeken. Hoe je met DCD omgaat op school, wordt in hoofdstuk 4 beschreven. Hoe vertel je het aan je klasgenoten en welke maatregelen kunnen er genomen worden om alles wat gemakkelijker te maken. Daarbij worden alle vakken even op een rij gezet. In hoofdstuk 5 wordt bekeken hoe je thuis omgaat met DCD. Ook daar worden heel wat tips gegeven. Hoofdstuk 6 is het verhaal van Joost, hoe hij leeft met DCD. Hoofdstuk 7 biedt heel wat websites van organisaties die met DCD te maken hebben. Zo kan je nog heel wat extra informatie te pakken krijgen. Na het slotwoord met een kruiswoordraadsel, volgt nog een hoofdstuk voor ouders, leerkrachten en hulpverleners. Daarin wordt elk hoofdstuk nog even toegelicht. Op een eenvoudige en vlotte manier wordt hier verteld hoe je met DCD moet omgaan. Er staan heel wat praktische tips in het boek, zodat je er onmiddellijk mee aan de slag kan. Hier en daar vind je tussen de informatieve tekst een mop, zodat je aandacht even mag verslappen. Het lijkt niet zo gepast in een informatieve gids, maar maakt de info wel wat luchtiger. De illustraties zorgen ook voor enige afwisseling, zodat het geheel niet te zwaarwichtig overkomt.Het is een aantrekkelijke zelfhulpgids die zowel kinderen als ouders kan helpen om beter om te gaan met DCD.

Informatie:
Auteur: Paul Calmeyn, Nico De Braeckeleer
Omvang: 104 pagina’s
ISBN: 9789059326934
Uitgeverij : Abimo
Links:
Kinderen met Developmental Coordination Disorder
Kinderen met Developmental Coordination Disorder
Kinderen met Developmental Coordination Disorder
Kinderen met Developmental Coordination Disorder

Dyspraxic Adults Surviving in a Non-Dyspraxic World

Dyspraxic Adults Surviving in a Non-Dyspraxic WorldDit boek is in de Engelse Taal geschreven door en voor volwassenen met dyspraxie,en  biedt een schat aan informatie en praktische strategieën om de dagelijkse uitdagingen aan te pakken die volwassenen met dyspraxie op alle gebieden in het leven ervaren. Waar men voorheen nog dacht dat het een aandoening was die na de kindertijd wel zou verdwijnen. Tegenwoordig is men tot het inzicht gekomen dat deze ontwikkelings coördinatiestoornis gedurende de gehele levensduur van invloed is op iemand zijn leven. Toch is Dyspraxie/Dcd in het algemeen toch nog een onbekende aandoening. Om dit gebrek aan kennis,aan te pakken hebben de redacteuren van dit boek, die beiden dyspraxie hebben, een online discussiegroep voor volwassen dyspraxie opgezet om hun ervaringen en aanpassingsstrategieën te delen. Hun doel was om een ​​boek te schrijven dat zich richtte op de kwesties die van belang zijn voor volwassen met dyspraxie, en het delen van aanpassingsstrategieën en andere volwassenen met dyspraxie er bewust van te maken, en te verzekeren dat ze niet de enige zijn met deze aandoening.  Veel mensen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van dit boek, met voorbeelden uit de praktijk en uitdagingen die ze in hun leven tegemoet komen en strategieën die ze bedacht hebben om er mee om te gaan. Hun citaten worden overal in het boek gebruikt. De hoofdstukken bestaan uit: De diagnose van een volwassen met de aandoening, overlappende stoornissen, de sociale en medische modellen van beperkingen, emotioneel welzijn, communicatievaardigheden, rekenvaardigheid en handschrift. Naast het benadrukken van terugkerende strijd, komen ook de positieve aspecten van de aandoening aan bod. Dit boek is van essentieel belang voor volwassenen met dyspraxie, ongeacht of ze in hun kinderjaren of als volwassene zijn gediagnosticeerd, aan gezinsleden die een beter begrip van de aandoening willen ontwikkelen en aan iedereen die beroepsmatig, persoonlijk of academisch geïnteresseerd is in dyspraxie op volwassen leeftijd. Het boek is gewijd aan het leven van Mary Colley (1953-2010), mentor en pleitbezorger voor volwassen met dyspraxie en voormalig lid van de Dyspraxia Foundation.

Informatie:
Auteur: Janet Taylor en Mary Morris
Omvang: 214 pagina’s
ASIN: B0189FKPL6
Uitgeverij : Dyspraxia Foundation
Links:
Dyspraxic Adults Surviving in a Non-Dyspraxic World

Kinderen met Developmental Coordination Disorder

De term ‘Developmental Coordination Disorder’ (DCD) of ‘Ontwikkelingsstoornis van de Motorische Coördinatie’ wordt gebruikt om kinderen te beschrijven die thuis of op school problemen hebben met taken die motorische vaardigheid vereisen. Deze kinderen bewegen onhandig, stuntelig, moeizaam, minder gecoördineerd. Het motorische leerproces is bij hen verstoord. Deze stoornis treedt vaak op in combinatie met andere ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, dyslexie en autisme. Dit boek richt zich in de eerste plaats tot wie professioneel met deze kinderen in aanraking komt, zoals artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen, zorgcoördinatoren in het onderwijs, leerkrachten, logopedisten, ergo- en kinesitherapeuten. Er wordt vertrokken van een aantal concrete voorbeelden van kinderen met DCD om de problemen van deze kinderen te verduidelijken. De diagnostische criteria voor DCD, zoals opgenomen in de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV) uitgegeven door de ‘American Psychiatric Association’, worden uiteengezet. Deze diagnostische criteria worden ook naar de praktijk vertaald. Onderzoek en behandeling komen aan bod, met bijzondere aandacht voor de schrijfmotorische problemen van deze kinderen. Therapeutische mogelijkheden en beperkingen worden besproken, maar ook het volledige zorgkader wordt geschetst. Een aantal praktische tips voor thuis en op school werden verzameld. De onderliggende mechanismen van DCD zijn nog onvoldoende begrepen. De huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek wordt samengevat. Deze herziening werd aangevuld met de meer recent uitgegeven tests en met de actuele bevindingen in het wetenschappelijk onderzoek. Een bijkomend hoofdstuk over het onderzoek van visueel-ruimtelijke stoornissen werd toegevoegd. Hilde Van Waelvelde was verschillende jaren werkzaam als kinesitherapeut in het buitengewoon onderwijs. In 1997 startte zij met lesgeven aan de opleiding Kinesitherapie van de Arteveldehogeschool. In 2004 promoveerde zij tot doctor in de Motorische Revalidatie en Kinesitherapie aan de K.U.Leuven met als onderwerp Developmental Coordination Disorder. The underlying mechanisms. Sinds 2004 is zij als voltijds docent verbonden aan Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Gent, een samenwerkingsverband van de Universiteit Gent en de Arteveldehogeschool. Haar klinische expertise, haar onderwijs en onderzoek situeren zich binnen de kinesitherapie bij kinderen, voornamelijk de kinderen met milde neuromotorische stoornissen. In dit domein staan verschillende nationale en internationale publicaties op haar naam. Barbara De Mey is licentiaat in de Motorische Revalidatie en Kinesitherapie, gespecialiseerd in de psychomotoriek bij kinderen en in de behandeling van kinderen volgens Bobath. Zij werkte als kinesitherapeut in verschillende instellingen met kinderen en is momenteel als praktijkassistent verbonden aan Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie Gent. Haar onderwijs en stagebegeleiding situeren zich daar volledig in het domein van de revalidatie van kinderen. In haar zelfstandige praktijk komt zij regelmatig in contact met kinderen met DCD.

Informatie:
Auteur: B. de Mey, H. van Waelvelde
Omvang: 164 pagina’s
ISBN: 9789034193360
Uitgeverij : WPG Uitgevers
Links:
Kinderen met Developmental Coordination Disorder
Kinderen met Developmental Coordination Disorder
Kinderen met Developmental Coordination Disorder
Kinderen met Developmental Coordination Disorder

Motoriek van kinderen Met Dyspraxie Autisme, Adhd En Leerstoornissen De

Verbeter de coördinatie van uw kind. Kinderen met ontwikkelings- of leerstoornissen hebben vaak problemen met hun motoriek. Daardoor zijn alledaagse, steeds terugkerende handelingen en activiteiten – zoals aankleden, eten, sporten en leren schrijven – voor hen heel moeilijk. In het eerste deel van het boek worden de theorie van de motorische ontwikkeling en diverse problemen in de coördinatie van bewegingen besproken. Deel twee is praktisch: strategieën en activiteiten voor thuis en op school bieden de helpende hand bij het verbeteren van motorische vaardigheden. Aankleden, eten, persoonlijke hygiëne en problemen in de klas – zitten en houding, schrijven, knippen en organisatorische vaardigheden – komen aan bod. Tot slot is er aandacht voor de sociale gevolgen van coördinatieproblemen, zoals verbeteren van het zelfbeeld en omgaan met pestgedrag

Informatie:
Auteur: Lisa A. Kurtz
Omvang: 144 pagina’s
ISBN: 9789077671207
Uitgeverij : Pica
Links:
De motoriek van kinderen met dyspraxie
De motoriek van kinderen met dyspraxie

Mijn kind heeft DCD

Heeft je kind moeite met schrijven? Krijgt hij of zij het fietsen maar niet onder de knie? Dwalen zijn gedachten telkens af in de klas en heeft het moeite om een taak planmatig en georganiseerd aan te pakken? Misschien is DCD de oorzaak! DCD (Developmental Coordination Disorder), ook bekend onder de naam dyspraxie, is een leerstoornis die naar schatting zo’n 5 procent van alle kinderen parten speelt. Mijn kind heeft DCD geeft een duidelijk overzicht van wat de stoornis precies inhoudt en hoe je er als ouder en opvoeder mee om kunt gaan. Heeft je kind problemen met de uitvoering van zijn dagelijkse bezigheden, omdat het motorisch onder het te verwachten niveau zit dat bij zijn leeftijd hoort? Loopt, kruipt, zit het moeilijker dan andere kinderen? Laat het makkelijker dingen vallen, is het onhandiger, schrijft het moeilijk leesbaar of presteert het slecht op school als het om spel en sport gaat? Misschien heeft je kind wel DCD! (Developmental Coordination Disorder of Coordinatie-Ontwikkelingsstoornis) is een veelvoorkomende ontwikkelingsstoornis. Onhandige kinderen met een zwakke coordinatie hebben natuurlijk altijd al bestaan. Alleen gaf men er vroeger een andere benaming aan. De meest gekende (en nog steeds gebruikte) is dyspraxie of ontwikkelingsdyspraxie;. Een kleine vijftien jaar geleden pas is men deze stoornis aandachtiger gaan bestuderen. Sindsdien spreekt men van DCD. Mijn kind heeft DCD richt zich in de eerste plaats tot ouders. Het is eveneens bruikbaar voor leerkrachten en hulpverleners. Het boek legt de problematiek van DCD helder uit. Het beschrijft hoe je het beste de weg doormaakt van de diagnose en hoe je als ouder, leerkracht of hulpverlener ondersteunend kunt helpen in de zorg voor deze kinderen en jongeren, thuis en op school. De talrijke voorbeelden en de praktisch bruikbare tips maken van Mijn kind heeft DCD de ideale basisgids over DCD.

Informatie:
Auteur: P.Calmeyn
Omvang: 243 pagina’s
ISBN: 9789020971781
Uitgeverij : Terra – Lannoo
Links:
Mijn kind heeft Dcd 
Mijn kind heeft Dcd

Nieuwe Buitenbeentjes De

Stoornissen in aandacht en motoriek bij kinderen.Onder de noemer Buitenbeentjes beschreef dr. Cruickshank eind jaren zestig een groep problematische kinderen die door hun wisselende aandachtsspanning nu een hyperactief, dan weer perioden lang schijnbaar afwezig waren. Kinderen met M.B.D. (Minimal Brain Dysfunction) werden ze destijds genoemd.De laatste decennia is het wetenschappelijk onderzoek naar deze ontwikkelingsproblemen in een duidelijke stroomversnelling geraakt. Dit komt mede door een betere samenwerking tussen de verschillende takken van wetenschap en een toenemende kennis over de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Dit heeft geleid tot een verfijning van begrippen, en nieuwe omschrijvingen als ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en DCD (Developmental Coordination Disorder) zijn geïntroduceerd.In De nieuwe buitenbeentjes geven deskundigen uit verschillende wetenschappelijke disciplines onder leiding van professor dr. A.F. Kalverboer een overzicht van de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.

Informatie:
Auteur: Kalverboer A.F.
Omvang: 231 pagina’s
ISBN: 9789056370411
Uitgeverij : Lemniscaat
Links:
De Nieuwe Buitenbeentjes
De Nieuwe Buitenbeentjes
De Nieuwe Buitenbeentjes
De Nieuwe Buitenbeentjes

Onzichtbare plaaggeest de

Midas is een gewone basisschooljongen van 8 jaar die DCD heeft: een stoornis in de ontwikkeling van de coördinatie van bewegingen. Hij is onhandig, gooit makkelijk dingen om en aankleden, schrijven of fietsen gaat bij hem niet vanzelf. Stilzitten kan hij bijna niet. Op school krijgt hij extra ondersteuning. Midas is wel goed in uitbeelden, hij vermaakt dan de hele klas. Midas’ grootste plaaggeest is Klaas, die een klas hoger zit en groot en sterk is. Iedereen doet altijd wat hij wil. Maar Midas weet iets over Klaas, iets waar Klaas zich erg voor schaamt. Dan gaan ze op schoolreis, zal Midas het geheim van Klaas verklappen? Karikaturale, wat popperige tekeningen in grijstinten die aansluiten bij de tekst. De paginavullende en kleine tekeningen ogen soms statisch. Prettig leesbare letter. Korte hoofdstukken van drie tot vier pagina’s, korte zinnen die steeds op een nieuwe regel beginnen, eenvoudig woordgebruik, vlot geschreven. Met achterin uitleg over DCD en handige websites. Fleurig omslag met een dromende Midas. Op een ongedwongen manier wordt duidelijk wat DCD inhoudt. Leuke uitgave voor kinderen vanaf ca. 8 jaar.

Informatie:
Auteur: R.Broere
Omvang: 96 pagina’s
ISBN: 9789058386991
Uitgeverij : De Eenhoorn
Links:
De onzichtbare plaaggeest
De onzichtbare plaaggeest

Advertenties

Een reactie op Dyspraxie Dcd Boeken

  1. En natuurlijk gedragsproblemen in de klas.Een praktischhandboek, hoofdstuk DCD ☺

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s